โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
279
จำนวน(คน) 32 25 50 11 13 148
ร้อยละ 11.47 % 8.96 % 17.92 % 3.94 % 4.66 % 53.05 %
ระดับประถมศึกษา
1277
จำนวน(คน) 109 73 340 38 140 577
ร้อยละ 8.54 % 5.72 % 26.62 % 2.98 % 10.96 % 45.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1556 คน
จำนวน(คน) 141 98 390 49 153 725
ร้อยละ 9.06 % 6.30 % 25.06 % 3.15 % 9.83 % 46.59 %

1556 : 141 , 98 , 390 , 49 , 153 , 725...9.06 , 6.30 , 25.06 , 3.15 , 9.83 , 46.59 = 831 : 53.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1556 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 831 คน คิดเป็นร้อยละ 53.41%

Powered By www.thaieducation.net