โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 2 4 3 0 29
ร้อยละ 7.32 % 4.88 % 9.76 % 7.32 % 0.00 % 70.73 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 12 14 16 9 9 151
ร้อยละ 5.69 % 6.64 % 7.58 % 4.27 % 4.27 % 71.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
118
จำนวน(คน) 3 4 2 4 7 98
ร้อยละ 2.54 % 3.39 % 1.69 % 3.39 % 5.93 % 83.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 370 คน
จำนวน(คน) 18 20 22 16 16 278
ร้อยละ 4.86 % 5.41 % 5.95 % 4.32 % 4.32 % 75.14 %

252 : 15 , 16 , 20 , 12 , 9 , 180...5.95 , 6.35 , 7.94 , 4.76 , 3.57 , 71.43 = 72 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 370 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 24.86%

Powered By www.thaieducation.net