โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 2 4 3 0 30
ร้อยละ 7.14 % 4.76 % 9.52 % 7.14 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 12 14 16 9 9 151
ร้อยละ 5.69 % 6.64 % 7.58 % 4.27 % 4.27 % 71.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 3 5 7 4 9 91
ร้อยละ 2.52 % 4.20 % 5.88 % 3.36 % 7.56 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 372 คน
จำนวน(คน) 18 21 27 16 18 272
ร้อยละ 4.84 % 5.65 % 7.26 % 4.30 % 4.84 % 73.12 %

253 : 15 , 16 , 20 , 12 , 9 , 181...5.93 , 6.32 , 7.91 , 4.74 , 3.56 , 71.54 = 72 : 28.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 372 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.88%

Powered By www.thaieducation.net