โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 2 4 3 0 30
ร้อยละ 7.14 % 4.76 % 9.52 % 7.14 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 12 14 16 9 9 151
ร้อยละ 5.69 % 6.64 % 7.58 % 4.27 % 4.27 % 71.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 15 16 20 12 9 181
ร้อยละ 5.93 % 6.32 % 7.91 % 4.74 % 3.56 % 71.54 %

253 : 15 , 16 , 20 , 12 , 9 , 181...5.93 , 6.32 , 7.91 , 4.74 , 3.56 , 71.54 = 72 : 28.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.46%

Powered By www.thaieducation.net