โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 3 0 0 0 26
ร้อยละ 14.71 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 7 5 2 4 0 79
ร้อยละ 7.22 % 5.15 % 2.06 % 4.12 % 0.00 % 81.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 12 8 2 4 0 105
ร้อยละ 9.16 % 6.11 % 1.53 % 3.05 % 0.00 % 80.15 %

131 : 12 , 8 , 2 , 4 , 0 , 105...9.16 , 6.11 , 1.53 , 3.05 , 0.00 , 80.15 = 26 : 19.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.85%

Powered By www.thaieducation.net