โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 5 7 5 1 0 38
ร้อยละ 8.93 % 12.50 % 8.93 % 1.79 % 0.00 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 5 7 30 8 0 119
ร้อยละ 2.96 % 4.14 % 17.75 % 4.73 % 0.00 % 70.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 10 14 35 9 0 157
ร้อยละ 4.44 % 6.22 % 15.56 % 4.00 % 0.00 % 69.78 %

225 : 10 , 14 , 35 , 9 , 0 , 157...4.44 , 6.22 , 15.56 , 4.00 , 0.00 , 69.78 = 68 : 30.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 30.22%

Powered By www.thaieducation.net