โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
107
จำนวน(คน) 9 6 4 4 0 84
ร้อยละ 8.41 % 5.61 % 3.74 % 3.74 % 0.00 % 78.50 %
ระดับประถมศึกษา
384
จำนวน(คน) 10 16 29 1 0 328
ร้อยละ 2.60 % 4.17 % 7.55 % 0.26 % 0.00 % 85.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
168
จำนวน(คน) 12 1 29 1 0 125
ร้อยละ 7.14 % 0.60 % 17.26 % 0.60 % 0.00 % 74.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 659 คน
จำนวน(คน) 31 23 62 6 0 537
ร้อยละ 4.70 % 3.49 % 9.41 % 0.91 % 0.00 % 81.49 %

491 : 19 , 22 , 33 , 5 , 0 , 412...3.87 , 4.48 , 6.72 , 1.02 , 0.00 , 83.91 = 79 : 16.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 659 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 18.51%

Powered By www.thaieducation.net