โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
107
จำนวน(คน) 7 6 4 3 0 87
ร้อยละ 6.54 % 5.61 % 3.74 % 2.80 % 0.00 % 81.31 %
ระดับประถมศึกษา
384
จำนวน(คน) 8 16 31 1 0 328
ร้อยละ 2.08 % 4.17 % 8.07 % 0.26 % 0.00 % 85.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
166
จำนวน(คน) 12 1 29 1 0 123
ร้อยละ 7.23 % 0.60 % 17.47 % 0.60 % 0.00 % 74.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 657 คน
จำนวน(คน) 27 23 64 5 0 538
ร้อยละ 4.11 % 3.50 % 9.74 % 0.76 % 0.00 % 81.89 %

491 : 15 , 22 , 35 , 4 , 0 , 415...3.05 , 4.48 , 7.13 , 0.81 , 0.00 , 84.52 = 76 : 15.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 657 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 18.11%

Powered By www.thaieducation.net