โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
107
จำนวน(คน) 6 25 6 3 2 65
ร้อยละ 5.61 % 23.36 % 5.61 % 2.80 % 1.87 % 60.75 %
ระดับประถมศึกษา
386
จำนวน(คน) 22 20 31 2 0 311
ร้อยละ 5.70 % 5.18 % 8.03 % 0.52 % 0.00 % 80.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
163
จำนวน(คน) 13 2 27 1 0 120
ร้อยละ 7.98 % 1.23 % 16.56 % 0.61 % 0.00 % 73.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 656 คน
จำนวน(คน) 41 47 64 6 2 496
ร้อยละ 6.25 % 7.16 % 9.76 % 0.91 % 0.30 % 75.61 %

493 : 28 , 45 , 37 , 5 , 2 , 376...5.68 , 9.13 , 7.51 , 1.01 , 0.41 , 76.27 = 117 : 23.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 656 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 160 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39%

Powered By www.thaieducation.net