โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 12 0 1 26 11 4
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 1.85 % 48.15 % 20.37 % 7.41 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 7 0 12 7 10 104
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 8.57 % 5.00 % 7.14 % 74.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 19 0 13 33 21 108
ร้อยละ 9.79 % 0.00 % 6.70 % 17.01 % 10.82 % 55.67 %

194 : 19 , 0 , 13 , 33 , 21 , 108...9.79 , 0.00 , 6.70 , 17.01 , 10.82 , 55.67 = 86 : 44.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 44.33%

Powered By www.thaieducation.net