โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.02 % 0.00 % 0.00 % 92.98 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 1 6 6 0 0 160
ร้อยละ 0.58 % 3.47 % 3.47 % 0.00 % 0.00 % 92.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 1 6 10 0 0 213
ร้อยละ 0.43 % 2.61 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 92.61 %

230 : 1 , 6 , 10 , 0 , 0 , 213...0.43 , 2.61 , 4.35 , 0.00 , 0.00 , 92.61 = 17 : 7.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.39%

Powered By www.thaieducation.net