โรงเรียนวัดจันทนาราม (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 4 1 0 1 47
ร้อยละ 1.85 % 7.41 % 1.85 % 0.00 % 1.85 % 87.04 %
ระดับประถมศึกษา
275
จำนวน(คน) 4 30 34 0 18 189
ร้อยละ 1.45 % 10.91 % 12.36 % 0.00 % 6.55 % 68.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 329 คน
จำนวน(คน) 5 34 35 0 19 236
ร้อยละ 1.52 % 10.33 % 10.64 % 0.00 % 5.78 % 71.73 %

329 : 5 , 34 , 35 , 0 , 19 , 236...1.52 , 10.33 , 10.64 , 0.00 , 5.78 , 71.73 = 93 : 28.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 329 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 28.27%

Powered By www.thaieducation.net