โรงเรียนวัดจันทนาราม (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 2 4 1 2 1 44
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 1.85 % 3.70 % 1.85 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
275
จำนวน(คน) 5 31 35 0 21 183
ร้อยละ 1.82 % 11.27 % 12.73 % 0.00 % 7.64 % 66.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 329 คน
จำนวน(คน) 7 35 36 2 22 227
ร้อยละ 2.13 % 10.64 % 10.94 % 0.61 % 6.69 % 69.00 %

329 : 7 , 35 , 36 , 2 , 22 , 227...2.13 , 10.64 , 10.94 , 0.61 , 6.69 , 69.00 = 102 : 31.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 329 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00%

Powered By www.thaieducation.net