โรงเรียนวัดเลาเต่า (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 1 3 0 2 37
ร้อยละ 6.52 % 2.17 % 6.52 % 0.00 % 4.35 % 80.43 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 4 0 5 2 0 120
ร้อยละ 3.05 % 0.00 % 3.82 % 1.53 % 0.00 % 91.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 7 1 8 2 2 157
ร้อยละ 3.95 % 0.56 % 4.52 % 1.13 % 1.13 % 88.70 %

177 : 7 , 1 , 8 , 2 , 2 , 157...3.95 , 0.56 , 4.52 , 1.13 , 1.13 , 88.70 = 20 : 11.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30%

Powered By www.thaieducation.net