โรงเรียนวัดเลาเต่า (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 0 2 1 3 36
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 4.35 % 2.17 % 6.52 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 6 0 13 7 0 105
ร้อยละ 4.58 % 0.00 % 9.92 % 5.34 % 0.00 % 80.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 10 0 15 8 3 141
ร้อยละ 5.65 % 0.00 % 8.47 % 4.52 % 1.69 % 79.66 %

177 : 10 , 0 , 15 , 8 , 3 , 141...5.65 , 0.00 , 8.47 , 4.52 , 1.69 , 79.66 = 36 : 20.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.34%

Powered By www.thaieducation.net