โรงเรียนวัดกงลาด (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 4 2 11 8 0 64
ร้อยละ 4.49 % 2.25 % 12.36 % 8.99 % 0.00 % 71.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 6 0 8 2 0 68
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 9.52 % 2.38 % 0.00 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 10 3 22 10 0 163
ร้อยละ 4.81 % 1.44 % 10.58 % 4.81 % 0.00 % 78.37 %

124 : 4 , 3 , 14 , 8 , 0 , 95...3.23 , 2.42 , 11.29 , 6.45 , 0.00 , 76.61 = 29 : 23.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 21.63%

Powered By www.thaieducation.net