โรงเรียนวัดกงลาด (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 28
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 5 1 11 8 0 65
ร้อยละ 5.56 % 1.11 % 12.22 % 8.89 % 0.00 % 72.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 6 0 9 2 0 72
ร้อยละ 6.74 % 0.00 % 10.11 % 2.25 % 0.00 % 80.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 12 2 24 10 0 165
ร้อยละ 5.63 % 0.94 % 11.27 % 4.69 % 0.00 % 77.46 %

124 : 6 , 2 , 15 , 8 , 0 , 93...4.84 , 1.61 , 12.10 , 6.45 , 0.00 , 75.00 = 31 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54%

Powered By www.thaieducation.net