โรงเรียนวัดกงลาด (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 1 6 1 0 24
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 18.18 % 3.03 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 7 6 8 9 5 54
ร้อยละ 7.87 % 6.74 % 8.99 % 10.11 % 5.62 % 60.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 6 0 9 2 0 71
ร้อยละ 6.82 % 0.00 % 10.23 % 2.27 % 0.00 % 80.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 14 7 23 12 5 149
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 10.95 % 5.71 % 2.38 % 70.95 %

122 : 8 , 7 , 14 , 10 , 5 , 78...6.56 , 5.74 , 11.48 , 8.20 , 4.10 , 63.93 = 44 : 36.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 29.05%

Powered By www.thaieducation.net