โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
325
จำนวน(คน) 10 6 35 16 27 231
ร้อยละ 3.08 % 1.85 % 10.77 % 4.92 % 8.31 % 71.08 %
ระดับประถมศึกษา
1094
จำนวน(คน) 55 14 221 69 111 624
ร้อยละ 5.03 % 1.28 % 20.20 % 6.31 % 10.15 % 57.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1419 คน
จำนวน(คน) 65 20 256 85 138 855
ร้อยละ 4.58 % 1.41 % 18.04 % 5.99 % 9.73 % 60.25 %

1419 : 65 , 20 , 256 , 85 , 138 , 855...4.58 , 1.41 , 18.04 , 5.99 , 9.73 , 60.25 = 564 : 39.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1419 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 564 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75%

Powered By www.thaieducation.net