โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
326
จำนวน(คน) 15 7 37 22 29 216
ร้อยละ 4.60 % 2.15 % 11.35 % 6.75 % 8.90 % 66.26 %
ระดับประถมศึกษา
1091
จำนวน(คน) 60 15 228 75 128 585
ร้อยละ 5.50 % 1.37 % 20.90 % 6.87 % 11.73 % 53.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1417 คน
จำนวน(คน) 75 22 265 97 157 801
ร้อยละ 5.29 % 1.55 % 18.70 % 6.85 % 11.08 % 56.53 %

1417 : 75 , 22 , 265 , 97 , 157 , 801...5.29 , 1.55 , 18.70 , 6.85 , 11.08 , 56.53 = 616 : 43.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1417 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 616 คน คิดเป็นร้อยละ 43.47%

Powered By www.thaieducation.net