โรงเรียนวัดตะโกสูง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 0 0 2 0 27
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 8 0 8 1 1 38
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 14.29 % 1.79 % 1.79 % 67.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 0 7 0 2 38
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 4.08 % 77.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 11 0 15 3 3 103
ร้อยละ 8.15 % 0.00 % 11.11 % 2.22 % 2.22 % 76.30 %

86 : 9 , 0 , 8 , 3 , 1 , 65...10.47 , 0.00 , 9.30 , 3.49 , 1.16 , 75.58 = 21 : 24.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70%

Powered By www.thaieducation.net