โรงเรียนวัดตะโกสูง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 0 1 2 0 26
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 3.33 % 6.67 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 9 0 10 1 1 36
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 17.54 % 1.75 % 1.75 % 63.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 0 7 0 2 37
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 14.58 % 0.00 % 4.17 % 77.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 12 0 18 3 3 99
ร้อยละ 8.89 % 0.00 % 13.33 % 2.22 % 2.22 % 73.33 %

87 : 10 , 0 , 11 , 3 , 1 , 62...11.49 , 0.00 , 12.64 , 3.45 , 1.15 , 71.26 = 25 : 28.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net