โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 0 2 2 2 0 48
ร้อยละ 0.00 % 3.70 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 78
ร้อยละ 0.00 % 1.20 % 4.82 % 0.00 % 0.00 % 93.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 0 3 6 2 0 126
ร้อยละ 0.00 % 2.19 % 4.38 % 1.46 % 0.00 % 91.97 %

137 : 0 , 3 , 6 , 2 , 0 , 126...0.00 , 2.19 , 4.38 , 1.46 , 0.00 , 91.97 = 11 : 8.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.03%

Powered By www.thaieducation.net