โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 0 2 2 2 0 53
ร้อยละ 0.00 % 3.39 % 3.39 % 3.39 % 0.00 % 89.83 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 1 3 9 0 0 71
ร้อยละ 1.19 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 84.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 1 5 11 2 0 124
ร้อยละ 0.70 % 3.50 % 7.69 % 1.40 % 0.00 % 86.71 %

143 : 1 , 5 , 11 , 2 , 0 , 124...0.70 , 3.50 , 7.69 , 1.40 , 0.00 , 86.71 = 19 : 13.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.29%

Powered By www.thaieducation.net