โรงเรียนวัดลำเหย (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 6 3 3 0 0 22
ร้อยละ 17.65 % 8.82 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 21 20 9 15 0 79
ร้อยละ 14.58 % 13.89 % 6.25 % 10.42 % 0.00 % 54.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 5 3 5 2 0 55
ร้อยละ 7.14 % 4.29 % 7.14 % 2.86 % 0.00 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 32 26 17 17 0 156
ร้อยละ 12.90 % 10.48 % 6.85 % 6.85 % 0.00 % 62.90 %

178 : 27 , 23 , 12 , 15 , 0 , 101...15.17 , 12.92 , 6.74 , 8.43 , 0.00 , 56.74 = 77 : 43.26
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10%

Powered By www.thaieducation.net