โรงเรียนวัดลำเหย (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 6 3 3 1 0 18
ร้อยละ 19.35 % 9.68 % 9.68 % 3.23 % 0.00 % 58.06 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 21 20 9 15 0 75
ร้อยละ 15.00 % 14.29 % 6.43 % 10.71 % 0.00 % 53.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 8 3 5 2 0 52
ร้อยละ 11.43 % 4.29 % 7.14 % 2.86 % 0.00 % 74.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 35 26 17 18 0 145
ร้อยละ 14.52 % 10.79 % 7.05 % 7.47 % 0.00 % 60.17 %

171 : 27 , 23 , 12 , 16 , 0 , 93...15.79 , 13.45 , 7.02 , 9.36 , 0.00 , 54.39 = 78 : 45.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 39.83%

Powered By www.thaieducation.net