โรงเรียนวัดลำเหย (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 9 5 2 1 1 12
ร้อยละ 30.00 % 16.67 % 6.67 % 3.33 % 3.33 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 31 20 9 2 2 86
ร้อยละ 20.67 % 13.33 % 6.00 % 1.33 % 1.33 % 57.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 8 3 5 2 2 54
ร้อยละ 10.81 % 4.05 % 6.76 % 2.70 % 2.70 % 72.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 48 28 16 5 5 152
ร้อยละ 18.90 % 11.02 % 6.30 % 1.97 % 1.97 % 59.84 %

180 : 40 , 25 , 11 , 3 , 3 , 98...22.22 , 13.89 , 6.11 , 1.67 , 1.67 , 54.44 = 82 : 45.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 40.16%

Powered By www.thaieducation.net