โรงเรียนวัดลำเหย (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 9 5 2 1 1 12
ร้อยละ 30.00 % 16.67 % 6.67 % 3.33 % 3.33 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 31 20 9 2 2 90
ร้อยละ 20.13 % 12.99 % 5.84 % 1.30 % 1.30 % 58.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 8 3 5 2 2 54
ร้อยละ 10.81 % 4.05 % 6.76 % 2.70 % 2.70 % 72.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 48 28 16 5 5 156
ร้อยละ 18.60 % 10.85 % 6.20 % 1.94 % 1.94 % 60.47 %

184 : 40 , 25 , 11 , 3 , 3 , 102...21.74 , 13.59 , 5.98 , 1.63 , 1.63 , 55.43 = 82 : 44.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 39.53%

Powered By www.thaieducation.net