โรงเรียนวัดบ้านหลวง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 4 2 3 3 0 77
ร้อยละ 4.49 % 2.25 % 3.37 % 3.37 % 0.00 % 86.52 %
ระดับประถมศึกษา
316
จำนวน(คน) 10 12 9 4 15 266
ร้อยละ 3.16 % 3.80 % 2.85 % 1.27 % 4.75 % 84.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 405 คน
จำนวน(คน) 14 14 12 7 15 343
ร้อยละ 3.46 % 3.46 % 2.96 % 1.73 % 3.70 % 84.69 %

405 : 14 , 14 , 12 , 7 , 15 , 343...3.46 , 3.46 , 2.96 , 1.73 , 3.70 , 84.69 = 62 : 15.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 405 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.31%

Powered By www.thaieducation.net