โรงเรียนวัดบ้านหลวง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 6 3 8 7 2 63
ร้อยละ 6.74 % 3.37 % 8.99 % 7.87 % 2.25 % 70.79 %
ระดับประถมศึกษา
318
จำนวน(คน) 15 8 42 8 6 239
ร้อยละ 4.72 % 2.52 % 13.21 % 2.52 % 1.89 % 75.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 407 คน
จำนวน(คน) 21 11 50 15 8 302
ร้อยละ 5.16 % 2.70 % 12.29 % 3.69 % 1.97 % 74.20 %

407 : 21 , 11 , 50 , 15 , 8 , 302...5.16 , 2.70 , 12.29 , 3.69 , 1.97 , 74.20 = 105 : 25.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 407 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80%

Powered By www.thaieducation.net