โรงเรียนวัดบ้านหลวง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 6 3 8 7 2 63
ร้อยละ 6.74 % 3.37 % 8.99 % 7.87 % 2.25 % 70.79 %
ระดับประถมศึกษา
317
จำนวน(คน) 15 8 45 8 5 236
ร้อยละ 4.73 % 2.52 % 14.20 % 2.52 % 1.58 % 74.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 406 คน
จำนวน(คน) 21 11 53 15 7 299
ร้อยละ 5.17 % 2.71 % 13.05 % 3.69 % 1.72 % 73.65 %

406 : 21 , 11 , 53 , 15 , 7 , 299...5.17 , 2.71 , 13.05 , 3.69 , 1.72 , 73.65 = 107 : 26.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 406 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.35%

Powered By www.thaieducation.net