โรงเรียนวัดสุขวราราม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 10 1 0 3 14
ร้อยละ 12.50 % 31.25 % 3.13 % 0.00 % 9.38 % 43.75 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 5 3 6 3 0 67
ร้อยละ 5.95 % 3.57 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 79.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 9 13 7 3 3 81
ร้อยละ 7.76 % 11.21 % 6.03 % 2.59 % 2.59 % 69.83 %

116 : 9 , 13 , 7 , 3 , 3 , 81...7.76 , 11.21 , 6.03 , 2.59 , 2.59 , 69.83 = 35 : 30.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 30.17%

Powered By www.thaieducation.net