โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 24
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 3 1 15 2 2 78
ร้อยละ 2.97 % 0.99 % 14.85 % 1.98 % 1.98 % 77.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 4 2 16 2 2 102
ร้อยละ 3.13 % 1.56 % 12.50 % 1.56 % 1.56 % 79.69 %

128 : 4 , 2 , 16 , 2 , 2 , 102...3.13 , 1.56 , 12.50 , 1.56 , 1.56 , 79.69 = 26 : 20.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.31%

Powered By www.thaieducation.net