โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 22
ร้อยละ 11.54 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 1 3 17 2 0 76
ร้อยละ 1.01 % 3.03 % 17.17 % 2.02 % 0.00 % 76.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 4 3 18 2 0 98
ร้อยละ 3.20 % 2.40 % 14.40 % 1.60 % 0.00 % 78.40 %

125 : 4 , 3 , 18 , 2 , 0 , 98...3.20 , 2.40 , 14.40 , 1.60 , 0.00 , 78.40 = 27 : 21.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60%

Powered By www.thaieducation.net