โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 22
ร้อยละ 11.54 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 3 5 19 1 1 70
ร้อยละ 3.03 % 5.05 % 19.19 % 1.01 % 1.01 % 70.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 6 5 20 1 1 92
ร้อยละ 4.80 % 4.00 % 16.00 % 0.80 % 0.80 % 73.60 %

125 : 6 , 5 , 20 , 1 , 1 , 92...4.80 , 4.00 , 16.00 , 0.80 , 0.80 , 73.60 = 33 : 26.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40%

Powered By www.thaieducation.net