โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 33
ร้อยละ 6.98 % 0.00 % 16.28 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 8 0 14 0 0 92
ร้อยละ 7.02 % 0.00 % 12.28 % 0.00 % 0.00 % 80.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 11 0 21 0 0 125
ร้อยละ 7.01 % 0.00 % 13.38 % 0.00 % 0.00 % 79.62 %

157 : 11 , 0 , 21 , 0 , 0 , 125...7.01 , 0.00 , 13.38 , 0.00 , 0.00 , 79.62 = 32 : 20.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.38%

Powered By www.thaieducation.net