โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 2 9 12 0 2 37
ร้อยละ 3.23 % 14.52 % 19.35 % 0.00 % 3.23 % 59.68 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 16 5 34 1 0 92
ร้อยละ 10.81 % 3.38 % 22.97 % 0.68 % 0.00 % 62.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 12 6 11 1 0 39
ร้อยละ 17.39 % 8.70 % 15.94 % 1.45 % 0.00 % 56.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 279 คน
จำนวน(คน) 30 20 57 2 2 168
ร้อยละ 10.75 % 7.17 % 20.43 % 0.72 % 0.72 % 60.22 %

210 : 18 , 14 , 46 , 1 , 2 , 129...8.57 , 6.67 , 21.90 , 0.48 , 0.95 , 61.43 = 81 : 38.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 279 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 39.78%

Powered By www.thaieducation.net