โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 4 10 9 2 0 40
ร้อยละ 6.15 % 15.38 % 13.85 % 3.08 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 15 17 35 5 0 85
ร้อยละ 9.55 % 10.83 % 22.29 % 3.18 % 0.00 % 54.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 10 3 16 0 0 40
ร้อยละ 14.49 % 4.35 % 23.19 % 0.00 % 0.00 % 57.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 291 คน
จำนวน(คน) 29 30 60 7 0 165
ร้อยละ 9.97 % 10.31 % 20.62 % 2.41 % 0.00 % 56.70 %

222 : 19 , 27 , 44 , 7 , 0 , 125...8.56 , 12.16 , 19.82 , 3.15 , 0.00 , 56.31 = 97 : 43.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 291 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30%

Powered By www.thaieducation.net