โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 2 29 13 0 0 21
ร้อยละ 3.08 % 44.62 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 32.31 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 19 18 42 0 0 77
ร้อยละ 12.18 % 11.54 % 26.92 % 0.00 % 0.00 % 49.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 8 1 11 0 0 49
ร้อยละ 11.59 % 1.45 % 15.94 % 0.00 % 0.00 % 71.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 29 48 66 0 0 147
ร้อยละ 10.00 % 16.55 % 22.76 % 0.00 % 0.00 % 50.69 %

221 : 21 , 47 , 55 , 0 , 0 , 98...9.50 , 21.27 , 24.89 , 0.00 , 0.00 , 44.34 = 123 : 55.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 143 คน คิดเป็นร้อยละ 49.31%

Powered By www.thaieducation.net