โรงเรียนบ้านบัวแดง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 14 8 7 4 0 22
ร้อยละ 25.45 % 14.55 % 12.73 % 7.27 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 12 9 21 9 0 63
ร้อยละ 10.53 % 7.89 % 18.42 % 7.89 % 0.00 % 55.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 26 17 28 13 0 85
ร้อยละ 15.38 % 10.06 % 16.57 % 7.69 % 0.00 % 50.30 %

169 : 26 , 17 , 28 , 13 , 0 , 85...15.38 , 10.06 , 16.57 , 7.69 , 0.00 , 50.30 = 84 : 49.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70%

Powered By www.thaieducation.net