โรงเรียนบ้านบัวแดง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 19 9 6 5 0 16
ร้อยละ 34.55 % 16.36 % 10.91 % 9.09 % 0.00 % 29.09 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 15 10 17 10 0 60
ร้อยละ 13.39 % 8.93 % 15.18 % 8.93 % 0.00 % 53.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 34 19 23 15 0 76
ร้อยละ 20.36 % 11.38 % 13.77 % 8.98 % 0.00 % 45.51 %

167 : 34 , 19 , 23 , 15 , 0 , 76...20.36 , 11.38 , 13.77 , 8.98 , 0.00 , 45.51 = 91 : 54.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 54.49%

Powered By www.thaieducation.net