โรงเรียนวัดท่าเสา (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 7 0 4 0 2 1
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 14.29 % 7.14 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 25 10 4 10 5 62
ร้อยละ 21.55 % 8.62 % 3.45 % 8.62 % 4.31 % 53.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 32 10 8 10 7 63
ร้อยละ 24.62 % 7.69 % 6.15 % 7.69 % 5.38 % 48.46 %

130 : 32 , 10 , 8 , 10 , 7 , 63...24.62 , 7.69 , 6.15 , 7.69 , 5.38 , 48.46 = 67 : 51.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 51.54%

Powered By www.thaieducation.net