โรงเรียนวัดท่าเสา (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 7 0 4 0 2 28
ร้อยละ 17.07 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 4.88 % 68.29 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 25 10 4 10 5 65
ร้อยละ 21.01 % 8.40 % 3.36 % 8.40 % 4.20 % 54.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 32 10 8 10 7 93
ร้อยละ 20.00 % 6.25 % 5.00 % 6.25 % 4.38 % 58.13 %

160 : 32 , 10 , 8 , 10 , 7 , 93...20.00 , 6.25 , 5.00 , 6.25 , 4.38 , 58.13 = 67 : 41.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 41.88%

Powered By www.thaieducation.net