โรงเรียนวัดห้วยม่วง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 19
ร้อยละ 14.81 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 9 1 9 0 0 61
ร้อยละ 11.25 % 1.25 % 11.25 % 0.00 % 0.00 % 76.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 13 1 13 0 0 80
ร้อยละ 12.15 % 0.93 % 12.15 % 0.00 % 0.00 % 74.77 %

107 : 13 , 1 , 13 , 0 , 0 , 80...12.15 , 0.93 , 12.15 , 0.00 , 0.00 , 74.77 = 27 : 25.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23%

Powered By www.thaieducation.net