โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 32
ร้อยละ 6.98 % 6.98 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 74.42 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 12 4 26 4 0 88
ร้อยละ 8.96 % 2.99 % 19.40 % 2.99 % 0.00 % 65.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 15 7 31 4 0 120
ร้อยละ 8.47 % 3.95 % 17.51 % 2.26 % 0.00 % 67.80 %

177 : 15 , 7 , 31 , 4 , 0 , 120...8.47 , 3.95 , 17.51 , 2.26 , 0.00 , 67.80 = 57 : 32.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20%

Powered By www.thaieducation.net