โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 2 0 1 0 1 56
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 1.67 % 0.00 % 1.67 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 4 2 3 0 2 78
ร้อยละ 4.49 % 2.25 % 3.37 % 0.00 % 2.25 % 87.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 6 2 4 0 3 134
ร้อยละ 4.03 % 1.34 % 2.68 % 0.00 % 2.01 % 89.93 %

149 : 6 , 2 , 4 , 0 , 3 , 134...4.03 , 1.34 , 2.68 , 0.00 , 2.01 , 89.93 = 15 : 10.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.07%

Powered By www.thaieducation.net