โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 39
ร้อยละ 10.42 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 3 0 14 0 0 73
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 15.56 % 0.00 % 0.00 % 81.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 8 0 18 0 0 112
ร้อยละ 5.80 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 81.16 %

138 : 8 , 0 , 18 , 0 , 0 , 112...5.80 , 0.00 , 13.04 , 0.00 , 0.00 , 81.16 = 26 : 18.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.84%

Powered By www.thaieducation.net