โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 29
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 2 6 14 1 1 69
ร้อยละ 2.15 % 6.45 % 15.05 % 1.08 % 1.08 % 74.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 5 6 19 1 1 98
ร้อยละ 3.85 % 4.62 % 14.62 % 0.77 % 0.77 % 75.38 %

130 : 5 , 6 , 19 , 1 , 1 , 98...3.85 , 4.62 , 14.62 , 0.77 , 0.77 , 75.38 = 32 : 24.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.62%

Powered By www.thaieducation.net