โรงเรียนวัดสระสี่มุม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 2 2 4 1 0 72
ร้อยละ 2.47 % 2.47 % 4.94 % 1.23 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
260
จำนวน(คน) 15 17 15 6 0 207
ร้อยละ 5.77 % 6.54 % 5.77 % 2.31 % 0.00 % 79.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
182
จำนวน(คน) 10 5 12 3 0 152
ร้อยละ 5.49 % 2.75 % 6.59 % 1.65 % 0.00 % 83.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 523 คน
จำนวน(คน) 27 24 31 10 0 431
ร้อยละ 5.16 % 4.59 % 5.93 % 1.91 % 0.00 % 82.41 %

341 : 17 , 19 , 19 , 7 , 0 , 279...4.99 , 5.57 , 5.57 , 2.05 , 0.00 , 81.82 = 62 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 523 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59%

Powered By www.thaieducation.net