โรงเรียนวัดสระสี่มุม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 2 2 5 1 0 68
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 6.41 % 1.28 % 0.00 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
263
จำนวน(คน) 18 18 15 8 0 204
ร้อยละ 6.84 % 6.84 % 5.70 % 3.04 % 0.00 % 77.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
182
จำนวน(คน) 14 5 12 4 0 147
ร้อยละ 7.69 % 2.75 % 6.59 % 2.20 % 0.00 % 80.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 523 คน
จำนวน(คน) 34 25 32 13 0 419
ร้อยละ 6.50 % 4.78 % 6.12 % 2.49 % 0.00 % 80.11 %

341 : 20 , 20 , 20 , 9 , 0 , 272...5.87 , 5.87 , 5.87 , 2.64 , 0.00 , 79.77 = 69 : 20.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 523 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 19.89%

Powered By www.thaieducation.net